هزینه دانلود: ختم یک صلوات و یک حمد و یک سوره برای روح مادرم، استاد و جمیع مومنین

مجموعه تلاوت‌های سوره مبارکه احزاب / 23 تلاوت

تلاوت‌های مصر / 14 تلاوتتلاوت‌های فلسطین / 2 تلاوتتلاوت‌های عراق / 1 تلاوت


تلاوت‌های کویت / 3 تلاوت
تلاوت‌های کشورهای عربی / 1 تلاوت


تلاوت‌های سایر کشورها / 2 تلاوت


33-7-2. احزاب 21-48، آفریقای جنوبی 1966 / نسخه دوم

----------------------------------------------------------------------------
☑️   لطفا این توضیحات رو هم مطالعه بفرمایید.